توضیحات

این کلید معروف به قطع کن تلفن می باشد و تعمیر کاران تلفن های ثابت بیشتر از این قطعه استفاده میکنند .
از این کلید در دسته کنترل های ربات نیز استفاده می گردد.